In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe wij, als Stichting Jeugdwerk Almkerk ‘De Soos’ (verder: SJWA De Soos) omgaan met persoonlijke informatie die wij ontvangen via verschillende kanalen. SJWA De Soos acht het van groot belang dat de verzameling en de verwerking van uw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Ons advies is om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kant u contact opnemen via info@zomerfeestenalmkerk.nl.

In het algemeen kan SJWA De Soos gegevens van u verzamelen onder meer op het moment dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van SJWA De Soos; als u een ticket koopt voor een evenement van SJWA de Soos; een e-mail aan ons verzendt; als u telefonisch contact met ons opneemt; als u uw gegevens publiekelijke openbaar hebt gemaakt via sociale media of andere publiekelijke platformen of wanneer u gebruikt maakt van onze (of van door ons erkende derden) sociale media, website en apps. De informatie die wij van u ontvangen gebruiken wij om onze diensten zo optimaal mogelijk te leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketing doeleinden en om u gepersonaliseerde service te bieden. Wij zullen het een en ander toelichten in onderstaande privacyverklaring.

HOE VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

SJWA De Soos kan op de volgende manieren informatie over u verzamelen:

DIRECT VAN U

Bijvoorbeeld, wanneer u ons een mail stuurt, telefonisch contact met ons opneemt, gebruikt maakt van ons ticketsysteem of onze inschrijvingen, als u een ‘Soospas’ laat maken en als u gegevens toont op sociale media of andere publieke platformen.

VIA (EIGEN) WEBSITES

SJWA De Soos verzamelt via haar eigen websites gegevens van bezoekers om de dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens worden onder andere verzameld door cookies. SJWA De Soos verzamelt gegevens van bezoekers via de websites: desoos.nl, zomerfeestenalmkerk.nl en avond4daagsealmkerk.nl.

VIA WEBSITES EN APPS VAN DERDEN

SJWA De Soos maakt gebruik van diensten van derden. Deze derden treden op in opdracht van SJWA De Soos. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van derden, wanneer zij als verwerker voor SJWA De Soos optreden. Een voorbeeld is de verzameling van gegevens bij een ticketverkoop, gefaciliteerd door CM Ticketing. Derden kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. SJWA De Soos is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van SJWA De Soos plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van de betreffende derden.

OP EVENEMENTEN

SJWA De Soos kan op evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenement van SJWA De Soos altijd gewezen op een dergelijke verwerking van gegevens.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

SJWA De Soos kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de soorten tickets, het aantal gekochte tickets en stoelnummers;
 • Betalings- en factuurgegevens – wanneer u een ticket koopt voor de financiële afhandeling;
 • Apps en website gegevens – zoals IP-adres, uw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat u hebt gedaan op onze website of (door derde verstrekte) app. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar het Cookiebeleid;
 • Door uw publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op onze sociale media pagina’s of andere publieke platformen;
 • Speciale gegevens – in het geval dat u mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat wij u een optimale beleving kunnen bieden. Om te kunnen voorzien in uw toegankelijkheidsvereisten verzamelen wij gegevens over uw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die u bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid; en
 • Gegevens van minderjarigen – in het geval van de verwerking van gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) wordt er uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. Informatie wordt uitsluitend verzameld voor doeleinden die gespecificeerd zijn op het moment van verzamelen.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

SJWA De Soos kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:
  • De bestelling kunnen verwerken;
  • De bestellen kunnen aanvaarden; en
  • U klantenservice kunnen bieden.
 • Voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
  • Het uitvoeren van marktonderzoek en marktanalyse, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
  • Het uitvoeren van marketingdoeleinden, om u informatie te verschaffen over aanbiedingen, activiteiten en evenementen, die door of in opdracht van SJWA De Soos worden georganiseerd;
  • Het versturen van e-mails vanuit onze (of door een derde verstrekte) klantenservice, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen; en
  • Het opsporen en voorkomen van onwettig gedrag, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijvoorbeeld onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

SJWA De Soos heeft nog een aantal manieren waarop wij uw gegevens gebruiken, indien u hier zelf toestemming voor heeft gegeven:

 • Om u diensten te leveren gebaseerd op uw locatie. We kunnen uw locatie gebruiken om u pushmeldingen te sturen over wat er om u heen gebeurt; en
 • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan uw toegankelijkheidsvereisten – als u mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

 • Belanghebbenden binnen de organisatie van SJWA De Soos;
 • Onze externe dienstverleners, zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • Onze medepromoters en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring);
 • Derden die door u ingekochte goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • Overige derden, indien u hier toestemming voor hebt gegeven; en
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

WEBSITES VAN DERDEN

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van evenementen van SJWA De Soos waarnaar SJWA De Soos linkt. SJWA De Soos is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden. SJWA De Soos raadt u aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

UW KEUZES EN RECHTEN

U kunt uw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt zelf uw account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen; en
 • U kan in de instellingen van uw apparaat uw locatievoorkeuren aanpassen en u kan aanpassen of u push-notificaties wil ontvangen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en om de door u verstrekte gegevens aan te passen. Ook heeft u het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Voor verdere vragen en een verzoek tot inzage van uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@zomerfeestenalmkerk.nl.

UW INFORMATIE ONDERHOUDEN

SJWA De Soos doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot uw gegevens. Wij hebben passende maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Let op: het internet is nooit helemaal veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door uw gevraagde diensten te kunnen leveren.

SJWA De Soos handelt in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

SJWA De Soos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Individuen die gebruik maken van onze diensten worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van SJWA De Soos te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen wij u daarover informeren.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over het bovenstaande of over onze benadering van privacy, dan kunt u contact opnemen met info@zomerfeestenalmkerk.nl.

Laatste wijziging 21 Februari 2021

Stichting Jeugdwerk Almkerk ‘De Soos’
Postbus 12
4286 ZG Almkerk
kvk nummer: 41099335